1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Pirkimo-Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB Saulakis, juridinio asmens kodas 303405882, PVM mokėtojo kodas LT100011261613, reg. adresas Tuskulėnų g. 15C-3, Vilnius, (toliau - "PARDAVĖJAS") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Hepatus-Shop.LT

1.2. PIRKĖJAS patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos PIRKĖJO ir PARDAVĖJO teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu Hepatus-Shop.LT susijusios sąlygos.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Hepatus-Shop.LT internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Pirkti", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna PARDAVĖJO patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma Hepatus-Shop.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO teisės

3.1. PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes Hepatus-Shop.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Hepatus-Shop.LT internetine parduotuve, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJO įsipareigojimai

4.1. PIRKĖJAS privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl PARDAVĖJO kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė savo savybėmis atitinka nurodytą Hepatus-Shop.LT internetinėje parduotuvėje.

4.3. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei PIRKĖJAS praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai PARDAVĖJĄ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. PIRKĖJAS, naudodamasis Hepatus-Shop.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO teisės

5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti PIRKĖJO registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, PARDAVĖJAS gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę PIRKĖJUI.

5.3. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI anuliuoti jo užsakymą, jeigu PIRKĖJAS, pasirinkęs jam priimtiną apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO įsipareigojimai

6.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti PIRKĖJUI galimybę naudotis internetinės parduotuvės Hepatus-Shop.LT teikiamomis paslaugomis.

6.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.3. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per Hepatus-Shop.LT internetinėje parduotuvėje nurodytą pristatymo dienų skaičių nuo apmokėjimo už prekes dienos.

6.4. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis.

7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas PARDAVĖJO bendrai su „PAYSERA“ teikiamais atsiskaitymo būdais, tiesioginiu bankiniu pinigų pervedimu į PARDAVĖJO sąskaitą, per "PayPal" sistema.

8. Prekių pristatymas

8.1. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti PARDAVĖJO įgalioto atstovo teikiama prekių pristatymo paslauga.

8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.

8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m. liepos 22d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

9.2. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.2.2. prekė turi būti PIRKĖJO nesugadinta;

9.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Šiuo atveju taikoma ne prekių grąžinimo bet garantijos taisyklės);

9.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo PIRKĖJO gauta;

9.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

9.3. Mes galime paimti grąžinamą prekę iš nurodytos vietos. Šiuo atveju PIRKĖJAS turi užtikrinti prekių grąžinimą suderintu su kurjeriu laiku. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

9.4. Pinigai už grąžintą kokybišką prekę grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie pageidavimą grąžinti raštiško pateikimo su sąlyga, kad prekė grąžinta pardavėjui.

10. Atsakomybė

10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3. PIRKĖJAS atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Hepatus-Shop.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis PIRKĖJO prisijungimo duomenimis, PARDAVĖJAS šį asmenį laiko PIRKĖJU.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Garantijos

12.1. Visoms prekėms, parduodamoms Hepatus-Shop.LT internetinėje parduotuvėje suteikiamos tokios pat garantijos, kurios suteikiamos prekes perkant įprastose parduotuvėse.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2018-01-29 redakcija